Goed geladen op pad

Privacyverklaring

Arjama gezondheidspraktijk en kookstudio, gevestigd aan Groene Velden 115, 8211 BC Lelystad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.arjamagezondheid.nl
Groene Velden 115, 8211 BC  Lelystad
06 3013 6899

Liesbeth Kerkhoff is de Functionaris Gegevensbescherming van Arjama gezondheidspraktijk en kookstudio. Zij is te bereiken via info@arjamagezondheid.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Arjama gezondheidspraktijk en kookstudio verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@arjamagezondheid.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Arjama gezondheidspraktijk en kookstudio verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Het bewaren van van cliëntgegevens/behandelplan is conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  • In de gezondheidspraktijk wordt gewerkt met Geneeskundige behandelovereenkomsten zoals bedoeld in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst.
  • Voor klachten kunt u contact opnemen met eerder genoemde Liesbeth Kerkhoff. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, kunt u uw klacht neerleggen bij de geschilleninstantie KAB.

Geautomatiseerde besluitvorming
Arjama gezondheidspraktijk en kookstudio neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Arjama gezondheidspraktijk en kookstudio) tussen zit. Arjama gezondheidspraktijk en kookstudio gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Microsoft Office om data vast te leggen voor het patiëntendossier en facturen. Er is een beveiligde wifi aansluiting. Patiëntgegevens worden bewaard volgens wettelijke voorschriften.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Arjama gezondheidspraktijk en kookstudio bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Kookstudio:
Persoonsgegevens > 5 jaar om u te informeren over activiteiten van de kookstudio.
Personalia > 5 jaar om u te informeren over activiteiten van de kookstudio.
Adres > 5 jaar om u te informeren over activiteiten van de kookstudio.

Gegevens ten behoeve van de gezondheidspraktijk worden bewaard conform de wettelijke termijnen, vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst. Geanonimiseerde gegevens kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek conform wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Arjama gezondheidspraktijk en kookstudio verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Arjama gezondheidspraktijk en kookstudio gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld  uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u  ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Arjama gezondheidspraktijk en kookstudio en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@arjamagezondheid.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . Arjama gezondheidspraktijk en kookstudio wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Arjama gezondheidspraktijk en kookstudio neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@arjamagezondheid.nl